Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez ReveScore sp. z o.o., w zakresie prowadzenia szkoleń.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem szkoleń jest ReveScore Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305 Warszawa), przy al. Jerozolimskie 134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000605589, NIP: 5223057666, REGON: 363975068.
  2. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Szkolenia
  1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach opisanych w ofercie szkoleniowej, dostępnej pod adresem http://szkolenia.groupone.pl/
  2. Oferta szkoleniowa określa: koszt szkolenia, temat, program oraz termin przeprowadzenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa
  1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać za pomocą formularza zakupowego dostępnego pod adresem: http://szkolenia.groupone.pl/
  2. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem w formie mailowej lub pisemnej.
  3. Wyłącznie opłacone zgłoszenia (co zostanie potwierdzone przez Organizatora w wiadomości przesłanej z adresu szkolenia-noreply@revescore.com lub szkolenia@revescore.com) uprawniają do udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu – odstąpienie od umowy
  1. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora (pod uwagę brana jest data wpływu).
  2. Rezygnacja złożona do 7 dni roboczych przed planowanym dniem szkolenia oznacza, iż Zamawiającemu zostanie zwrócona cała wpłacona kwota.
  3. W przypadku złożenia rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych, lecz nie więcej niż 3 dni robocze przed planowanym dniem szkolenia, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o faktyczne koszty jakie poniósł Organizator z tytułu organizacji szkolenia.
  4. W przypadku złożenia rezygnacji na mniej niż 3 dni robocze przed planowanym dniem szkolenia Organizator zachowuje prawo do całości wpłaconej przez uczestnika kwoty.
  5. W przypadku braku uczestnictwa w planowanym szkoleniu pomimo niezłożenia rezygnacji Organizator zachowuje prawo do całości wpłaconej przez uczestnika kwoty.
 5. Zmiana terminu szkolenia
  W sytuacji gdy Organizator odwoła szkolenie, według wyboru uczestnika, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
 6. Koszt szkoleń oraz płatność
  1. Koszt szkolenia obejmuje:
   1. koszt szkolenia,
   2. materiały szkoleniowe,
   3. certyfikat,
   4. koszt posiłku (przerwy kawowe, lunch)
  2. Koszt szkolenia nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania oraz wynajmu sprzętu komputerowego.
  3. Wszystkie ceny są cenami brutto i podane są w złotówkach.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty za szkolenie do 7 dni roboczych przed planowanym dniem szkolenia. Brak uiszczenia płatności, w wyżej wymienionym terminie stanowi rezygnację ze szkolenia.
 7. Kody rabatowe
  1. Organizator dla stałych uczestników może wygenerować kody rabatowe.
  2. Kody rabatowe nie mogą być przekazywane przez uczestników innym podmiotom.
  3. Kody rabatowe nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
  4. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 8. Prawa autorskie
  1. Wszelkie szkolenia w tym w szczególności materiały szkoleniowe, jak i sposób ich przedstawienia korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Organizatorowi.
  2. Nagrywanie, kopiowanie i udostępnianie szkoleń jak i materiałów szkoleniowych jest zabronione.
 9. Warunki techniczne
  1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu http://szkolenia.groupone.pl/ niezbędny jest:
   1. komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
   2. urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową
 10. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest ReveScore Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305 Warszawa), przy al. Jerozolimskie 134, KRS nr0000605589, NIP: 5223057666, REGON: 363975068.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją szkolenia oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia i usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w szkoleniu.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące szkoleń można składać na adres Organizatora w formie pisemnej, w terminie do 7 od przeprowadzenia szkolenia, którego reklamacja dotyczy.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie jednakże nie dłużej niż w  ciągu 15 dni roboczych od dnia ich wpływu do Organizatora.
  3. Rozpatrzone pozytywnie reklamacje uprawniają do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona indywidualnie. Rekompensatą może być:
   1. powtórne przeprowadzenie szkolenia,
   2. zwrot całości lub części kosztów szkolenia
   3. uzupełnienie części usługi podlegającej reklamacji
   4. indywidualnie ustalone inne formy.
  4. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2017 roku.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich przez Organizatora na stronie: http://szkolenia.groupone.pl/
  3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży/udziału w szkoleniach w zakresie zgłoszeń dokonanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
  4. W przypadku sporów, sądem właściwym jest sąd siedziby Organizatora.